Dočasný režim pre tréningovú činnosť znamená:

  • počas celej otváracej doby plavárne bude k dispozícii jedine 50 metrový plavecký bazén rozdelený plaveckými dráhami na 8 plaveckých dráh,
  • aktuálne maximálna povolená kapacita pre 50 metrové bazény pre okresy v II. stupni varovania COVID AUTOMATU je 6 plavcov na 1 dráhu, v I. stupni 8 plavcov na dráhu,
  • relaxačný a detský bazén zostávajú vypustené, parná sauna a pitné fontánky vypnuté,
  • počas plávania v dráhach je potrebné dodržiavať predpísaný smer plávania a dostatočné vzdialenosti medzi plavcami v dráhe,
  • pred, počas a po tréningovej činnosti je v interiéri plavárne potrebné dodržiavať dostatočné vzdialenosti medzi osobami a zamedziť stretávaniu sa osôb z odlišných športových kolektívov,
  • odporúčame vedenie evidencie účastníkov tréningového procesu na dennej báze,
  • sledujte a dodržiavajte aktuálny harmonogram rozpisu dráh a o prípadných zmenách dostatočne včas informujte zodpovedných zamestnancov,
  • viac informácii hľadajte na web stránke https://www.plavarenstiavnicky.sk/.

Pri individuálnych vstupoch registrovaných športovcov je dočasne pozastavená možnosť vstupu cez vydané a zakúpené bodové permanentky.